| |

Statut

Statut Fundacji ICAD

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja ICAD, zwana dalej “Fundacją” ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notariusza: Radosława Pautera, Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Wita Stwosza nr 15, lok. Nr 7 w dn. 01. 07. 2013 przez fundatorów: Panią Edytę Tyc, Panią Dominikę Springer oraz Panią Katarzynę Pieruń.

§2

Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.

§3

Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem polskim oraz prawem obowiązującym na terenie działania.

§4

Fundacja jest utworzona na czas nieokreślony.

§5

Fundacja ma osobowość prawną. Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Fundacja może używać nazwy w skrócie: ICAD. Dla celów współpracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Fundacja może posługiwać się nazwą w języku polskim – Fundacja Międzynarodowe Centrum Wsparcia i Rozwoju. Fundacje może także używać tłumaczeń swojej nazwy w innych językach.

§ 6

Do wykonywania zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe jednostki terenowe – oddziały w Polsce i za granicą.

§ 7

Nadzór nad Fundacją należy do ministra właściwego do spraw zagranicznych.

II. Cele Fundacji

§ 8

Celem głównym fundacji jest pomoc i wsparcie ludzi, którzy wskutek działań wojennych i konfliktów społecznych, klęsk żywiołowych, podziałów społecznych, niskiego stopnia rozwoju ekonomicznego i biedy, niesprawiedliwości społecznej, braku edukacji lub innych czynników – są w sytuacji zagrożenia życia lub mają utrudnione bądź uniemożliwione normalne funkcjonowanie, a także dbałość o zrównoważony rozwój środowiska naturalnego oraz działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.
Działalność dotyczy rejonów zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.

§9

Cel główny wspierany jest przez cele szczegółowe:
1. dostarczanie pomocy humanitarnej,
2. realizowanie pomocy rozwojowej,
3. wsparcie potrzebujących grup społecznych,
4. wyrównywanie szans społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
5. propagowanie praw człowieka i działalność na ich rzecz,
6. zaangażowanie się w rozwiązywanie problemów globalnych,
7. kształtowanie postaw obywatelskich wśród dzieci, młodzieży, dorosłych; wsparcie wolontariatu,
8. ochrona środowiska naturalnego,
9. dokumentowanie dziedzictwa kultury i sztuki minionej oraz współczesnej,
10. wspieranie i inspirowanie inicjatyw na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego,
11. edukacja i upowszechnianie wiedzy na temat kultury i sztuki oraz dziedzictwa kulturowego,
12. wspieranie i inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wzrost świadomości wartości kultury, sztuki oraz dziedzictwa kulturowego wraz z jego ochroną,
13. propagowanie kultury polskiej i tradycji kulturowej innych narodów oraz grup etnicznych,
14. prezentowanie i popularyzacja różnorodności kulturowej regionów polskich, europejskich oraz innych części świata,
15. inspirowanie i inicjowanie dialogu międzykulturowego oraz wymiany artystycznej pomiędzy narodami, grupami etnicznymi, grupami lokalnymi i mniejszościami kulturowymi,
16. inspirowanie i organizowanie różnorodnych form międzynarodowej wymiany artystycznej i dialogu międzykulturowego oraz wspieranie mobilności twórców w celu realizacji własnych i wspólnych projektów artystycznych,
17. popularyzacja i szeroko pojęta promocja nowych idei w kulturze i sztuce,
18. tworzenie warunków rozwoju twórczości artystów młodego pokolenia zarówno profesjonalistów, jak i amatorów,
19. wyrównywanie szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury i sztuki na obszarach zmarginalizowanych.

§10

Cele określone w § 8 oraz w § 9 Fundacja realizuje poprzez:
1. badanie, gromadzenie oraz analizę informacji na temat potrzeb pomocy, zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami,
2. zbiórki, transport oraz dystrybucja pomocy humanitarnej,
3. organizowanie zbiórek publicznych,
4. tworzenie stałych i czasowych placówek pomocy, wspieranie innych placówek pomocy,
5. realizację szkoleń, prowadzenie edukacji rozwojowej i humanitarnej,
6. organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, kampanii informacyjnych, imprez masowych,
7. prowadzenie działalności naukowej oraz jej wspieranie,
8. prowadzenie działalności wydawniczej, produkcji filmowej, radiowej, telewizyjnej, multimedialnej; współpraca z mediami z Polski i spoza granic RP, których cele są zbieżne z celami Fundacji,
9. tworzenie nagrań filmowych, w tym filmów rzeczywistości rozszerzonej VR (virtual reality), nagrań dźwiękowych i fotografii związanych z kulturą i sztuką oraz ochroną dziedzictwa kulturowego;
10. digitalizacja dóbr kultury i sztuki poprzez nagrywanie materiałów filmowych, filmów rozszerzonej rzeczywistości, tworzenie zapisów audio, fotografię, skanowanie (w tym skanerem 3D) dokumentów, fotografii, obrazów i innych obiektów, wykonywane w oparciu o najwyższe standardy w tej dziedzinie,
11. tworzenie wszechstronnych archiwów zdigitalizowanych elementów dóbr kultury i sztuki,
12. inicjowanie i organizowanie badań w Polsce i poza granicami RP, związanych z szeroko pojętą ochroną dóbr kultury,
13. opracowywanie, wydawanie, rozpowszechnianie i dystrybucja publikacji drukowanych oraz e-booków i audiobooków z zakresu działalności statutowej Fundacji,
14. tworzenie i realizowanie programów edukacyjnych związanych z upowszechnianiem idei kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego,
15. organizowanie koncertów, festiwali, warsztatów, wystaw i spotkań przedstawiających i popularyzujących kulturę i sztukę oraz ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie Polski i na świecie; inicjowanie działań animacji kulturowej,
16. współpracę z innymi organizacjami o podobnym profilu oraz instytucjami kultury i oświaty,
17. publikowanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych i o charakterze promocyjnym na temat kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce i poza granicami RP,
18. inicjowanie innych form działalności służących celom Fundacji,
19. organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów związanych z działalnością statutową Fundacji,
20. udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji,
21. popieranie inicjatyw zmierzających do celów statutowych Fundacji,
22. współpraca z wszelkiego rodzaju instytucjami oraz firmami, mająca na celu realizację celów statutowych Fundacji.

III. Majątek i dochody Fundacji

§11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§12

1. Dochodami Fundacji są:
a. dalsze świadczenia rzeczowe, a także pieniężne świadczone przez fundatorów,
b. darowizny pieniężne i rzeczowe, spadki, akcje i obligacje oraz inne zapisy krajowe i zagraniczne,
c. dotacje, subwencje oraz inne środki przyznawane na realizację konkretnych projektów przez inne fundacje, osoby fizyczne i prawne, jak i instytucje państwowe i samorządowe, zarówno krajowe, jak i zagraniczne,
d. środki przekazane Fundacji w ramach odpisów podatkowych,
e. różne dochody z ofiarności publicznej w tym zbiórki publiczne,
f. odsetki i zyski od zdeponowanych w bankach funduszy i papierów wartościowych,
g. dochody i zyski z działalności gospodarczej Fundacji.
2. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych oraz w papierach wartościowych.

§13

1. Zabronione jest:
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub osób trzecich, w szczególności, jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz innych osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
d. zakupy na szczególnych zasadach towarów lub usług lub podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

IV. Władze Fundacji

§14

Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji.

§15

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa Fundacji, powoływanych przez ustępujący Zarządu Fundacji.
2. Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym Fundacji, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Zarząd Fundacji jest organem zwierzchnim w stosunku do Prezesów Oddziałów Fundacji i Zarządów Oddziałów Fundacji.
4. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu Fundacji, Członkowie Zarządu Fundacji.
5. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6. Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu Fundacji.
7. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. Członkowie Zarządu mogą być pracownikami Fundacji.
8. Pierwsza kadencja Zarządu Fundacji trwa dwa lata, zaś każda kolejna cztery lata. Istnieje możliwość rozszerzenia składu Zarządu podczas trwania kadencji.
9. Rozszerzenie składu Zarządu może nastąpić w wyniku uchwały Zarządu przyjętej większością głosów wszystkich członków Zarządu.
10. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. długotrwałej choroby, uniemożliwiającej pełnienie funkcji Członka Zarządu,
d. istotnego naruszenia statutu Fundacji,
e. śmierci członka Zarządu.
11. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§16

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, dokonywanie czynności prawnych w jej imieniu i udzielanie pełnomocnictw do dokonania takich czynności,
2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
3. realizacja celów statutowych,
4. określanie kierunków i programów działań służących do realizacji celów Fundacji,
5. tworzenie funduszy i określanie zasad zarządzania nimi,
6. gospodarowanie funduszami i majątkiem Fundacji,
7. zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów,
8. przygotowywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Fundacji oraz zatwierdzanie bilansów za każdy rok działalności Fundacji,
9. powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów krajowych i zagranicznych,
10. powoływanie i odwoływanie Prezesów Oddziałów i Członków Zarządu Oddziałów
11. ustalanie wynagrodzeń pracowników Fundacji,
12. wybieranie Prezesa Zarządu i Sekretarza Zarządu.

§17

Zarząd Fundacji będzie pracował w następującym trybie:
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na pół roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Spotkania Zarządu Fundacji mogą odbywać się za pośrednictwem tele- lub wideokonferencji, pod warunkiem zachowania odpowiedniego protokołu ustaleń.
6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie zasad określonych przez Fundatorów.

V. Sposób reprezentacji

§18

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jeden Członek Zarządu.

VI. Połączenie z inną fundacją

§19

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

VII. Jednostki terenowe

§ 20

Do wykonywania zadań statutowych Fundacja może tworzyć w Polce i za granicą stałe i czasowe terenowe jednostki organizacyjne – oddziały nie posiadające osobowości prawnej.

§ 21

Odział terenowy jest powoływany przez Zarząd Fundacji poprzez Uchwałę o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej – oddziału. Zarząd Fundacji poprzez Uchwałę może zadecydować o rozwiązaniu Oddziału terenowego.

§ 22

Oddział Fundacji pracuje w oparciu o cele statutowe Fundacji, posiadając jednak wewnętrzną niezależność związaną z ich realizowaniem, zawieraniem partnerstw i współpracy oraz pozyskiwaniem na ten cel funduszy ze zróżnicowanych źródeł.

§ 23

Oddział Fundacji nieposiadający osobowości prawnej może samodzielnie pozyskiwać środki na działalność, ale ich rozliczenia oraz wynikające z prawa obowiązki sprawozdawcze będą prowadzone wspólnie z Fundacją.

§ 24

Władze Oddziału i ich kompetencje oraz obowiązki:
1. władze oddziału stanowi Zarząd Oddziału,
2. pracami Zarządu Oddziału kieruje Prezes Oddziału
3. organem zwierzchnim Zarządu Oddziału i Prezesa Oddziału jest Zarząd Fundacji wraz z Prezesem,
4. członkowie Zarządu Oddziału i Prezes Oddziału mogą wchodzić w skład Zarządu Fundacji
5. członkowie Zarządu Oddziału i Prezes Oddziału są powoływani i odwoływani przez Zarząd Fundacji wraz z Prezesem,
6. Zarząd Oddziału Fundacji może liczyć od 2 do 5 osób,
7. Prezes Oddziału ma obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Fundacji,
8. Zarząd Oddziału kieruje bieżącą pracą Oddziału realizującego cele statutowe Fundacji,
9. Członkowie Zarządu Oddziału pełnią swoje funkcje nieodpłatnie,
10. Członkowie Zarządu mogą być pracownikami Fundacji,
11. Członkostwo w Zarządzie Oddziału ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. długotrwałej choroby, uniemożliwiającej pełnienie funkcji Członka Zarządu Oddziału
d. istotnego naruszenia statutu Fundacji,
e. śmierci członka Zarządu Oddziału,

§ 25

Zarząd Fundacji ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział Fundacji działań niezgodnych z celami statutowymi Fundacji lub takich, które zdaniem Zarządu Fundacji mogą zaszkodzić wizerunkowi Fundacji.

VIII. Zmiana celu i Statutu Fundacji

§26

Uchwałę o zmianie celu lub Statutu podejmuje Zarząd jednomyślnie przy obecności wszystkich Członków Zarządu.

IX. Zawieszenie działalności Fundacji

§27

1. Działalność Fundacji może zostać zawieszona na okres jednego roku kalendarzowego.
2. Decyzję o zawieszeniu dzielności Fundacji podejmuje Zarząd jednomyślnie przy braku sprzeciwu Fundatorów.
3. Decyzja ta może zostać przedłużona o kolejny rok kalendarzowy decyzją Zarządu przy braku sprzeciwu Fundatorów.

X. Likwidacja Fundacji

§28

Fundacja ulega likwidacji w przypadkach określonych w ustawie o fundacjach.

§29

Decyzje o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji przy zgodzie Fundatorów.

§30

W przypadku rozwiązania Fundacji, jej likwidatorem będzie dotychczasowy Zarząd Fundacji. Zarząd Fundacji może ustanowić innego likwidatora Fundacji drogą uchwały.

§31

Majątek Fundacji po jej likwidacji powinien być przekazany na rzecz polskich instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, wskazanych przez Zarząd Fundacji.

§32

O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji powiadamia właściwego Ministra.