| |

2020 BEZPIECZEŃSTWO

INTERNETOWA KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA
DOTYCZĄCA NUMERU ALARMOWEGO 112.

OKRES REALIZACJI: 2020
STATUS: zrealizowany
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Program „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020” Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
KWOTA DOFINANSOWANIA: 108 350 PLN (koszt całkowity projektu)
PARTNER PROJEKTU: Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu

 

112 – WYBIERAJ ŚWIADOMIE!

Hasło nawiązujące do właściwego korzystania z numeru alarmowego – tylko w sytuacjach realnego zagrożenia zdrowia, życia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Świadome wybieranie numeru 112, to także wiedza, jak prawidłowo zgłosić zdarzenia alarmowe i jakie warunki musi spełnić takie zgłoszenie, aby najważniejsze informacje szybko, sprawnie i skutecznie trafiły do służb ratunkowych.

 

CZAS TRWANIA KAMPANII

1 październik – 30 listopad 2020 r.

 

STRONA INTERNETOWA KAMPANII

www.numer112.pl

 

INFORMACJE O KAMPANII

Projekt był działaniem o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do wszystkich obywateli oraz cudzoziemców przebywających na terenie RP, obejmującym wszystkie grupy wiekowe i społeczne, w tym osoby niepełnosprawne. Głównym celem było przeprowadzenie internetowej kampanii informującej i edukującej społeczeństwo Polski o numerze 112, zasadach jego funkcjonowania i korzystania z systemu pomocy. Materiały merytoryczne kampanii zostały opracowane przez Operatorów Numerów Alarmowych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, które przez wiele lat pełniło rolę głównego ośrodka szkoleniowego dla przyszłych operatorów w kraju. Wszystkie przygotowane na potrzeby kampanii materiały i informacje dotyczące numeru 112 znalazły się na stworzonej na potrzeby projektu stronie internetowej: www.numer112.pl. Zawiera ona m.in. gotowe ulotki, plakaty informacyjne w języku angielskim i ukraińskim i oraz scenariusze przykładowych zajęć o numerze alarmowym, które można bezpłatnie pobrać lub wydrukować. Ważną częścią kampanii są także spoty informujące o przebiegu prawidłowego zgłoszenia, aplikacji mobilnej Alarm112 czy działaniu Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Polsce. Wszystkie materiały były prezentowane w formie kampanii w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), na platformie YouTube oraz w wyszukiwarce Google (korzystając z narzędzi Google Ads). Projekt miał na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli, dzięki zwiększeniu świadomości, gdzie, w jaki sposób i jaki rodzaj pomocy mogą uzyskać w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

PIERWSZA OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA NUMERU 112 W POLSCE

Dotychczas w Polce nie przeprowadzono kompleksowej i ogólnokrajowej kampanii informującej oraz edukującej na temat 112, która w spójny i łatwo przyswajalny sposób przedstawiłaby obywatelom czym jest numer alarmowy, w jakich sytuacjach z niego korzystać oraz w jaki sposób.

Według przedstawionych w lutym 2018 r. przez MSWiA danych, które zebrano w 2017 r. we wszystkich Centrach Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w Polsce: zarejestrowano ok. 19 mln zgłoszeń przychodzących, czyli średnio ponad 1,5 mln połączeń miesięcznie w skali kraju, a 93 tys. miesięcznie w każdym CPR. Blisko 8,5 mln zgłoszeń, co stanowi ok. 45% wszystkich, to zgłoszenia fałszywe, blokujące numer, które w większości wynikają z braku wiedzy na temat tego, czym jest numer alarmowy 112. W wyniku tak dużej liczby zgłoszeń fałszywych wydłuża się również czas oczekiwania na połączenie z Operatorem Numeru Alarmowego i czas reagowania służb na sytuacje zagrożenia osób zgłaszających zdarzenia prawdziwe i zasadne. Średnia tego czasu w 2019 r. nie przekraczała 11 sekund (dane podawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), jest to jednak tylko średnia, nie obrazująca w pełni sytuacji, z którymi codziennie stykają się dzwoniący pod numer alarmowy. Wydłużony czas oczekiwania na połączenie z operatorem przyczynia się znacząco do spadku poczucia bezpieczeństwa obywateli oraz utraty zaufania do instytucji mających nad nim czuwać. Zdiagnozowany brak wystarczającej wiedzy w tym temacie jest przede wszystkim wynikiem braku systematycznych, długofalowych i kompleksowych akcji edukacyjnych i informacyjnych, organizowanych nie tylko przez instytucje państwowe, ale także organizacje non-profit.

 

ODBIORCY KAMPANII

Kampania skierowana została do obywateli różnych grup wiekowych i społecznych, którzy korzystają codziennie z Internetu za pomocą urządzeń typu komputer, tablet i smartfon. Adresatami projektu są także instytucje publiczne (placówki oświatowe, urzędy, przychodnie, domy kultury etc.) i zakłady pracy, które dzięki działaniom informacyjnym Fundacji ICAD i Centrum Powiadamiania Ratunkowego z Poznania mogą stać się aktywnymi uczestnikami kampanii, wspomagającymi proces upowszechniania wiedzy dotyczącej numeru alarmowego 112. W oparciu o ogólnodostępne materiały edukacyjne i informacyjne towarzyszące kampanii, zamieszczone na jej stronie internetowej do bezpłatnego pobierania, mogą one samodzielnie realizować spotkania edukacyjne, umieszczać w swoich siedzibach plakaty ze schematem prawidłowego zgłaszania pod numer alarmowy, czy udostępniać za pomocą poczty elektronicznej materiały do samodzielnego zapoznania się.

 

EFEKT KAMPANII: ZMIANA SPOŁECZNA

Fundacja ICAD zakłada, że opracowany i przeprowadzony we współpracy z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu projekt kampanii informacyjno-edukacyjnej, o niezrealizowanym dotąd w naszym kraju zasięgu i kompleksowości, w wymierny sposób przyczynił się do wzrostu świadomości, jak działa numer alarmowy oraz jak duży wpływ na efektywność jego pracy mają sami obywatele. Wierzymy, że upowszechniana przez nas wiedza realnie wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na połączeni z operatorem po wybraniu numeru 112. Pracujemy nad tym, aby kampania angażowała i aktywizowała obywateli do samodzielnego pogłębiania wiedzy na temat numeru alarmowego z wykorzystaniem przygotowanych przez nas materiałów, dostępnych m.in. na stworzonej przez nas stronie internetowej: www.numer112.pl. Oczekujemy, że nasz projekt, który będziemy rozwijać także po zakończeniu kampanii, w perspektywie czasu przyniesie oczekiwaną zmianę społeczną związaną z postrzeganiem numeru 112, świadomością jak prawidłowo z niego korzystać oraz wzrostem poziomu wiedzy na temat funkcjonowania służb ratunkowych w naszym kraju.

 

UPOWSZECHNIANIE WIEDZY DOT. NUMERU ALARMOWEGO 112

aktywnie wspieramy organizację zajęć dot. 112 w przedszkolach i szkołach oraz innych placówkach edukacyjnych, dostarczamy wsparcia merytorycznego i przekazujemy materiały dla uczestników, dostarczamy wsparcia merytorycznego i organizacyjnego inicjatywom obywatelskim związanym z upowszechnianiem wiedzy nt. 112 zachęcamy zakłady pracy/firmy/korporacje do wykorzystanie naszych materiałów w celu przeprowadzenia wewnętrznej kampanii CSR’owej dot. budowania świadomości prawidłowego wykorzystania numeru alarmowego 112 i rozszerzenia akcji o sfinansowanie druku plakatów i ulotek (plakaty umieszczone w widocznych i uczęszczanych przez pracowników miejscach typu recepcja, stołówka, hall główny oraz dystrybuowanie ulotek w trakcie przeprowadzanych zajęć czy spotkań informacyjnych lub rozsyłanie ich drogą elektroniczną), prezentujemy wszystkie obywatelskie inicjatywy zorganizowane w czasie trwania kampanii na stronach projektu oraz w mediach społecznościowych Fundacji ICAD i Centrum Powiadamiania Ratunkowego, informujemy o nich w mediach regionalnych i ogólnopolskich.

 

KANAŁY INFORMACYJNE KAMPANII NUMERU 112

– strona internetowa kampanii poświęcona numerowi 112 wraz z materiałami do bezpłatnego pobrania w postaci ulotek, plakatów, gotowych scenariuszy zajęć:

www.numer112.pl

– strona Facebook poświęcona kampanii, publikująca informacje dodatkowe i poszerzająca materiały strony internetowej, informująca o bieżących wydarzeniach związanych z promocją projektu:

https://www.facebook.com/Numer112pl-103865081488561

– profil kampanii na Instagramie publikujący krótkie informacje związane z wiedzą w temacie 112, skierowany głównie do młodych odbiorców:

https://www.instagram.com/numer112.pl/?hl=pl

– kanał kampanii numeru 112 na YouTube, gdzie prezentowane są przygotowane spoty edukacyjne i informacyjne projektu:

https://www.youtube.com/channel/UCnb7i1nlOVetq28s4Fl6e1Q

Dołącz do nas!