| |

O fundacji

Fundacja ICAD, to istniejąca od 2013 r. niezależna organizacja non-profit, której powstaniu przyświecała idea wspierania różnych grup społecznych będących w potrzebie, udzielania pomocy humanitarnej oraz wspomagania działań rozwojowych wszędzie tam, gdzie konflikty, klęski, niesprawiedliwość czy ubóstwo utrudniły społeczeństwu rozwój, uniemożliwiły normalne funkcjonowanie i stanowiły zagrożenie życia. Swoje cele realizujemy poprzez wdrażanie projektów rozwojowych, współpracę z podmiotami o podobnym kierunku działań, pomoc doraźną oraz konsultacje i szkolenia. Od 2013 r. współpracujemy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, angażując się w działania rozwojowe w Gruzji. Nasz zespół tworzą doświadczeni pracownicy sektora pomocy rozwojowej, którzy koordynowali wiele projektów rozwojowych w różnych regionach świata, zarówno dla polskich, jak i zagranicznych oraz międzynarodowych organizacji.

W 2018 r. Fundacja ICAD, wraz z nakreśloną nową strategią rozwoju organizacji, poszerzyła swoją aktywność o działania na rzecz szeroko rozumianej kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Jednym z priorytetów tej aktywności jest docieranie do grup społecznych narażonych na wykluczenie czy marginalizowanie i mających utrudniony dostęp do wydarzeń związanych z kulturą, sztuką, historią czy ochroną dóbr kultury; w grupie tej znajdują się m.in. osoby z wszelkimi rodzajami niepełnosprawności, osoby nisko uposażone, mieszkańcy małych miejscowości czy seniorzy. Działania tego rodzaju ściśle wiążą się z zagadnieniem tzw. pomocy rozwojowej, która była do tej pory głównym obszarem aktywności Fundacji, a jednocześnie poszerzają to pole o kolejne tematy. Wraz z przyjęciem nowej strategii rozwoju Fundacja ICAD nawiązała współpracę ze specjalistami z dziedziny badań nad przeszłością: historykami, historykami sztuki, archeologami, etnografami, artystami dokumentującymi historię i kulturę tradycyjną oraz filmowcami dokumentalistami.

Fundacja ICAD pragnie również aktywnie zaangażować się w kampanie informacyjne i społeczne oraz wszelkie działania edukacyjne, mające na celu podnosić kompetencje obywatelskie oraz zwiększać udział obywateli w życiu publicznym. Bliskie nam obszary tematyczne to społeczeństwo, kultura i ekologia. Nasz przekaz i zaangażowanie chcemy kierować do różnorodnych grup społecznych. Wierzymy, że podejmowane przez nas działania mogą zmienić lub pozytywnie wpłynąć  na postrzeganie, myślenie oraz postawę wobec otaczających nas problemów. Korzystamy ze środków masowego przekazu, portali społecznościowych, reklamy internetowej, ulotek i plakatów, organizujemy także konferencje oraz wydarzenia o charakterze informacyjno-edukacyjnym, a nasze doświadczenie w tej dziedzinie wykorzystamy, aby możliwie najbardziej kompleksowo dotrzeć do potencjalnych odbiorców.

Wszystkie realizowane przez nas projekty poprzedzone są dokładną analizą warunków i potrzeb konkretnych grup społecznych, przeprowadzoną kompleksowo w miejscu przyszłych działań. W naszych projektach szczególną wagę przywiązujemy do ich innowacyjności, efektowności i trwałości. Docieramy do najtrudniejszych rejonów i do osób najbardziej potrzebujących. Nasze działania opieramy na współpracy z lokalnymi środowiskami, tak, aby angażować nasz czas i posiadane środki w projekty, które przynoszą długotrwałe rezultaty i są pozytywnie odbierane.